JOGI NYILATKOZAT

Dátum: 2017.01.20.

Jelen jogi nyilatkozat szabályozza a www.kepeshigienia.hu internetes oldalnak, illetve annak vizuális tartalmának (továbbiakban: Honlap) bármely harmadik személy által történő felhasználását.

A Honlap kezelője: Képes Higiénia Bt. (cégjegyzékszám: Cg. 13-06-032826) (továbbiakban: „Képes Higiénia Bt.”).

A Honlap szerkezete, külalakja, illetve az azon megjelenő valamennyi tartalom (logó, kép, szöveg, grafika, adat és információ) a Képes Higiénia szellemi alkotása, szerzői jogi védelem, illetve védjegyoltalom alatt áll. Ezek jogosulatlan, üzleti, illetve kereskedelmi célú felhasználása jogszabályba ütközik. Bármilyen jellegű felhasználás kizárólag a Képes Higiénia előzetes, írásbeli hozzájárulásával, illetve a forrás feltüntetésével történhet.

A Honlap mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül, szabadon látogatható. A Honlapon megismerhetőek a Képes Higiénia Bt. termékei és szolgáltatásai. A Honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják és semmilyen módon nem kötik a Képes Higiénia Bt-t. A Honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. A Honlapon lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Honlap látogatásával Ön tudomásul veszi, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A Honlapon történő adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelésre a Honlapon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (úgy, mint pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a Képes Higiénia kezeli.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – amennyiben törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetében lehetséges.

A Képes Higiénia a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag az adott személy vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az e-mail címet regisztráló felhasználót terheli.

A Képes Higiénia minden tőle elvárhatót megtesz a Honlap tartalmának pontosságáért és valóságnak megfelelőségéért, a felhasznált forrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel és gondossággal választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságáért, helyességéért, naprakészségéért, teljességéért és valódiságáért nem vállal felelősséget, illetve nem vállal felelősséget az információk használatából adódó esetleges károk bekövetkeztéért.

Fentieknek megfelelően a Képes Higiénia előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges minden, az Honlapról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez. A Képes Higiénia Bt. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A Képes Higiénia Bt. nem vállal felelősséget a Honlap megszakítás- és hibamentes működéséért, sem azokért a károkért, amelyek a Honlapon megjelenő tartalom, és adatok bármely arra nem jogosult személy által történő megváltoztatása, illetéktelen hozzáférése következtében keletkeztek.

A Honlap anyagainak felhasználásával kapcsolatos további információért kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálathoz honlapunk Kapcsolat menüpontja alatt. A Képes Higiénia Bt.  fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezését kérjük jelentse be Ügyfélszolgálatunknak (név, elektronikus elérhetőség, és a felhasználás kívánt módozatának feltüntetésével).

A jelen jogi nyilatkozatra és a Honlap felhasználására a magyar jogszabályok irányadóak.

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Felhasználónk, a Képes Higiénia Bt. (cégjegyzékszám: Cg. 13-06-032826) (továbbiakban: „Képes Higiénia Bt.”) kijelenti, hogy a a www.kepeshigienia.hu honlap (továbbiakban: „Honlap”) felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával önállóan kezeli (továbbiakban: „Adatkezelő”). A Képes Higiénia Bt. külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön a www.kepeshigienia.hu honlapot (továbbiakban: „Honlap”) látogatja, eközben önkéntesen személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan leképződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől a Honlapon elhelyezett űrlapok, regisztrációs formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét, email címét vagy más adatait, ha a Honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, illetve ha egészségügyi szolgáltatásainkat kívánja igénybe venni. A regisztráció célja egészségügyi szolgáltatásnyújtás céljából történő hozzáférés, elérhetőség biztosítása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá Honlapunk egyes tartalmi elemeihez.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az egészségügyi szolgáltatók honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése kizárólag a Honlapon megjelenített egészségügyi szolgáltatásoknak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”), illetve az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény hatályos törvényi rendelkezéseinek maradéktalan betartásával történjen.

A Honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatai ellátásához, illetve az Ön által igénybe veendő egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férhetnek hozzá.A regisztrációs eljárás során megadott adatait kizárólag az abban megjelölt célra használjuk fel, és nem egyesítjük más forrásból származó adatbázissal.

A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Képes Higiénia Bt. bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A Képes Higiénia Bt. az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel. A regisztrációs eljárás során megadott adatokat a Képes Higiénia Bt. az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, illetve kérje azok törlését.

A felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő mindaddig jogosult kezelni, amíg a felhasználó – az adott felhasználói névvel – nem törli a regisztrációját. A törlés időpontja legkésőbb a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10. munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a vonatkozó folyamatban levő eljárás időtartamára őrizni is.

A Képes Higiénia Bt. nem vállal felelősséget a Honlapján keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így különösen, de nem kizárólagosan, azok pontosságát, hatályosságát, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát illetően.

Amennyiben az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi a Képes Higiénia Bt. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat gyűjthet kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra történő igénybevételre.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztrációhoz kötött oldalak használata során Ön a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni.

A Képes Higiénia Bt. a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli. A Képes Higiénia Bt. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott téves, valóságnak nem megfelelő vagy pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem javítja ki, úgy a Képes Higiénia Bt. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a felhasználó az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével nem jogosult jóerkölcsbe, jogszabályba, nemzetközi egyezmény rendelkezéseibe vagy bármely egyéb internethez kapcsolódó normába vagy szokásjogba ütköző információt, adatot, üzenetet küldeni. A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott adatokat jogosulatlanul nem használja fel, harmadik személynek nem hozza tudomására.

Jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy felhasználóként jogérvényesíti lehetőségeit az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@kepeshigienia.hu e-mail címen.